©  Ysgol Y Ffridd Gwalchmai 2017   -                      Wedi ei datblygu gyda chymorth adran TGCh Ysgol Bro Hyddgen

Ysgol Y Ffridd
           Gwalchmai, Ynys Môn
Ysgol Hapus, Ysgol Lwyddiannus!
Change language:  English

Croeso i wefan dros dro Ysgol y Ffridd Gwalchmai. Dros y tymor nesaf bydd y staff a’r disgyblion yn brysur yn adeiladu, datblygu a chyhoeddi gwefan newydd. Bydd y wefan yma yn adlewyrchu gweledigaeth ddigidol yr ysgol a bwriad yr ysgol i gadw cyswllt agos rhwng yr ysgol a’r cartref.

Croeso cynnes i Ysgol y Ffridd!

Gair gan y Pennaeth

 

Mae dewis yr ysgol gywir i’ch plentyn yn hollbwysig.   Mae’r rhan fwyaf o rieni am sicrhau addysg dda a phrofiadau gwerthfawr i’w plant, ond maent hefyd am iddynt fod yn hapus a theimlo’n ddiogel.   Yn Ysgol y Ffridd, credwn y gallwn gynnig pob un o’r pethau hyn.  ‘Rydym yn ymfalchïo yn yr addysg eang, gytbwys a llawn a ddarparwn yn yr ysgol. Cynigiwn gyfleoedd a phrofiadau y bydd eich plentyn yn eu trysori am byth.

 

Yr ydym yn ymfalchïo yn yr awyrgylch cyfeillgar a chydweithredol sydd bob amser i’w weld.

 

‘Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn credu y dylai eu hamser yn yr ysgol fod yn werthfawr ac yn foddhaus.    Petaech yn gyrru eich plentyn i Ysgol y Ffridd, ‘rwyf yn gwbl hyderus y byddwch wedi gwneud y penderfyniad cywir.    Edrychaf ymlaen at gwrdd a chi yn fuan ac os bydd gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon, cofiwch gysylltu â mi unrhyw bryd yn yr ysgol.

 

Yn gywir

 

Mr. Henry D. Jones

Pennaeth

 

Rhif ffôn 01407 720477

 

 

Ysgol Gymuned y Ffridd

Gwalchmai

Caergybi

Ynys Mon

LL65 4SG

Ebost:pennaeth.ffridd@ynysmon.gov.uk